ÖÖPÄEVARINGSE ÜLDHOOLDUSTEENUSE OSUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

(kehtivad alates 01.10.2022)

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad üldtingimused on Tartu Eluringikeskus OÜ ja Elaniku ning Kaasülalpidaja vahel sõlmitud ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise lepingu lahutamatuks osaks.
1.2. Eluringikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Eluringikeskuse kodukorrast ning muudest vastava teenuse osutamist reguleerivatest eeskirjadest.

  1. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Eluringikeskus:
2.1.1. osutab oma ruumides Elanikule tema eale ja seisundile vastavat hooldust, toetab igapäevaeluga toimetulekut ning pakub teenused, mis on kindlaks määratud hooldusplaanis;
2.1.2. tagab Elanikule Eluringikeskuses majutamise ja toitlustuse;
2.1.3. pakub Elanikule aktiveerivaid tegevusi ja võimalust osaleda Eluringikeskuse ühisüritustel;
2.1.4. koostab Elanikule hooldusplaani, mille raames hinnatakse Elaniku hooldusabi- ja tervishoiuteenuste vajadust ja ulatust;
2.1.5. võimaldab Elanikule nõustamist tervishoiu ja sotsiaalse toimetuleku teemadel;
2.1.6. võimaldab Elanikul vestelda hingehoidjaga;
2.1.7. abistab vajadusel Elanikku asjaajamisel kohaliku omavalitsuse ja riiklike ametiasutustega, kuid ei ole tema seaduslikuks esindajaks;
2.1.8. kehtestab oma kodukorra ja muud asutuse toimimist puudutavad eeskirjad ja reeglid;
2.1.9. informeerib esimesel võimalusel Kaasülalpidajat ja/või kokkulepitud kontaktisikut Elaniku etteteatamata lahkumisest Eluringikeskuse territooriumilt või Elaniku surmast;
2.1.10. kehtestab kohatasu ja teenuste hinnakirja;
2.1.11. võib korrigeerida kohatasu suurust ja teenuste hinnakirja maksimaalselt 2 (kaks) korda aastas iga 6 (kuue) kuu järel;
2.1.12. kohustub kohatasu muutumisest lepingu osapooltele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette teatama vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva;
2.1.13. töötleb isikuandmeid ainult Elaniku huvides ja juhindudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning Eluringikeskuse isikuandmete põhimõtetest.

2.2. Elanik:
2.2.1. kohustub jagama Eluringikeskusega igakülgset teavet oma tervise seisundi ja toimetuleku kohta, mis mõjutab Elaniku igapäevast hakkama saamist ja üldhooldusteenuse osutamist;
2.2.2. annab oma nõusoleku hooldusplaani eesmärkide ja tegevuste seadmiseks;
2.2.3. võimaldab Eluringikeskusel tutvuda arstliku läbivaatuse tõendi ja haigusloo väljavõttega;
2.2.4. kokkuleppel Eluringikeskusega võib oma toas hoida ja kasutada isiklikke asju, mille nimekiri vormistatakse Lepingu lisana;
2.2.5. kohustub kasutama heaperemehelikult üldkasutuses olevat ja temale Eluringikeskuse poolt isiklikuks kasutamiseks eraldatud Eluringikeskuse vara ja inventari;
2.2.5. kohustub kinni pidama Eluringikeskuse kodukorrast;
2.2.6. annab eluringikeskusele nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks ja  informatsiooni andmiseks Kaasülalpidajale ja kontaktisikule;
2.2.7. kohustub tasuma Eluringikeskusele kokkulepitud kohatasu, lisateenuste ja retseptiravimite eest;
2.2.8. kohustub tasuma kolmandatelt isikutel tellitud teenuste ja kaupade otse kolmandatele isikutele;
2.2.9. kohustub Lepingu lõppemisel vabastama tema kasutuses oleva voodikoha või toa viie päeva jooksul alates Lepingu lõppemisest;
2.2.10. võib teha ettepanekuid igapäevaelu paremaks korraldamiseks Eluringikeskuses.

2.3. Kaasülalpidaja:
2.3.1. saab teavet Elaniku olukorra, vajaduste ja hooldusplaanis püstitatud eesmärkide kohta;
2.3.2. kohustub tasuma Eluringikeskusele Elaniku kohatasu ja lisateenuste eest vastavalt Lepingus kokkulepitule;
2.3.3. kohustub Lepingu lõppemisel Elaniku surma tõttu võtma Elaniku isiklikud asjad enda valdusesse hoiule ja viima need Eluringikeskusest ära viie päeva jooksul Lepingu lõppemisest;
2.3.4. kohustub Elaniku surma tegema Elaniku matusteks vajalikud korraldused ja toimingud mõistliku aja jooksul. Kui Kaasülalpidaja ei tee Elaniku matusteks vajalikke korraldusi või toiminguid nädala jooksul alates Elaniku surmast, võib Eluringikeskus teha vajalikud korraldused ja toimingud ise ning Kaasülalpidaja kohustub tasuma selleks tehtud kulutused Eluringikeskusele.

  1. POOLTEVAHELISED ARVELDUSED

3.1. Eluringikeskusse elama asumisel võtavad Elanik ja Kaasülalpidaja endale kohustuse tasuda kehtestatud kohatasu ja lisateenuste eest. Kohatasu ja lisateenuste eest tasumine on Elaniku ja Kaasülalpidaja solidaarkohustus.
3.2. Elaniku kohatasu igakuine maksumus tasutakse hiljemalt jooksva kalendrikuu kümnendaks kuupäevaks ja lisateenuste eest järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.
3.3. Elama asumise esimesel kuul tasutakse kohatasu maksumus täies ulatuses hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.  Järgneval kuul tehakse tasaarveldus enammakstud päevade eest.   
3.4. Elaniku kohatasu ja lisateenuste eest tuleb tasuda pangaülekandega Tartu Eluringikeskus OÜ arveldusarvele nr EE982200221075249044 Swedbankis;
3.5. Elaniku surma korral tagastab Eluringikeskus avalduse alusel ainult kuni jooksva kalendrikuu 15. kuupäevani rahalised vahendid Elaniku pärija(te)le või juhul, kui tagastamisele kuuluva tasu on maksnud Kaasülalpidaja, Kaasülalpidajale.

  1. LEPINGU TÄHTAEG, MUUTMINE JA LÕPPEMINE

4.1. Leping kehtib alates Lepingu põhitingimuste sõlmimisest ja on sõlmitud tähtajatult.
4.2. Lepingu muudatused või täiendused vormistatakse kirjalikult Lepingu lisana ning need jõustuvad allakirjutamise hetkest või osapoolte määratud muul tähtpäeval;
4.3. Leping lõpeb poolte kokkuleppel, ülesütlemisega või Elaniku surma korral;
4.4. Eluringikeskusel on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda ja sisse nõuda tasumata jäänud summad kui Elanik ja Kaasülalpidaja on viivitanud kohatasu või lisateenuste eest tasumisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) päeva vastaval arvel märgitud arve tasumise kuupäevast;
4.5. Elanikul ja Kaasülalpidajal on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Eluringikeskusele ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva;
4.6. Eluringikeskusel on õigus Leping üles öelda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva järgmistel juhtudel:
4.6.1. Elanik rikub korduvalt Eluringikeskuse kodukorda;
4.6.2. Elanik ei täida käesolevate üldtingimuste punktis 2.2 kokkulepitud kohustusi, hoolimata meeldetuletustest, või rikub neid oluliselt.

  1. VÄÄRAMATU JÕUD

5.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta käesoleva Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Eluringikeskus, Elanik ja Kaasülalpidaja Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
5.2. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna eelkõige üldstreiki, massilisi rahutusi, sõda, õigusakti kehtima hakkamist, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist, ning muu Lepingus loetlemata asjaolu, mida osapooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.

  1. MUUD TINGIMUSED

6.1. Lepingupooled on kohustatud teatama viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingus nende kohta esitatud andmete muutumisest.
6.2. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel.