Eluringikeskus

Üldpõhimõtted ja vastutus

Eluringikeskuse kodukord on kohustuslik käitumisjuhis kõigile Eluringikeskuse elanikele ja nende külalistele Eluringikeskuses viibimisel ajal.
Keskuses viibiv elanik ja tema külaline austab elanike privaatsust, suhtleb kõigiga sõbralikult ja heatahtlikult. Kõikide igapäevaste toimingute tegemisel arvestatakse alati kaaselanike heaoluga.

Päevakava
Eluringikeskuse päevakava raamistavad toidukorrad, mille vahelisele ajale on planeeritud vabaaja ja hooldusplaani täitmisega seotud tegevused ning puhkus.

Eluringikeskuse toidukordade ajad on järgmised:

 • hommikusöök 8.30 – 9.30
 • lõunasöök 12.30 – 13.30
 • õhtusöök 18.00 – 19.00

Soovitatav külastusaeg Eluringikeskuses on kõikidel päevadel kell 13.00 – 18.00.
Külastamissoovist palume ette teatada administraatori telefoni 5699 1118.
Palume külastamisel arvestada keskuse päevakavaga. Eluringikeskuses on öörahu kell 22.00 – 06.00.

Üldruumide ja õueala kasutamine

 • Eluringikeskuse elanikud võivad viibida isiklikus toas, keskuse üldruumides ja sisehoovis.
 • Elaniku tuba ei lukustata, samuti on elanikul ligipääs on kõikidesse üldruumidesse ööpäevaringselt.
 • Elanik võib teise elaniku tuppa siseneda ainult selle nõusolekul.
 • Elaniku lähedased ja tema külalised võivad viibida elaniku toas ning Eluringikeskuse üldruumides.
 • Lubatud on kasutada söögitubade kööke, lähtudes seejuures hügieeninõuetest ja köögikasutamise heast tavast.
 • Valju muusika või teleprogrammi kuulamisel kasutab elanik kõrvaklappe.
 • Eluringikeskuse siseruumides kannab elanik sisejalanõusid, külaline kilesusse.
 • Eluringikeskuses viibides jätavad külalised oma üleriided garderoobi.
 • Aiatööd, sh lillede istutamine ja kasvuhoones toimetamine on võimalik ainult personali juhendamisel.

Ühisvara hoidmine

 • Elanikud ja nende külalised suhtuvad Eluringikeskuse ühisvarasse heaperemehelikult, säästlikult, eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult.
 • Tuleohtusnõuete täitmine on Eluringikeskuses kohustuslik. Õnnetuse korral tuleb koheselt teavitada personali.
 • Tubades paiknevat abikutsesüsteem palume elanikul kasutada eesmärgipäraselt ja vaid vajadusel.

Isiklike asjade hoidmine

 • Iga elanik vastutab oma isiklike asjade hoidmise ja hoiustamise eest.
 • Eluringikeskusesse toodud isiklikud asjad tuleb kanda lepingu sõlmimisel kaasavõetavate isiklike asjade nimekirja ning asjad võimalusel markeerida elaniku nimega.
 • Eluringikeskuses ei ole võimalik hoiustada elanike väärtasju.

Isiklike toiduainete säilitamine

 • Elanike isiklikud toiduained söögitoa külmkapis tuleb märgistada, varustada
  toomiskuupäevaga ning teavitada sellest juhendajaid.
 • Eluringikeskuse personal vaatab korra nädalas üle külmkapis olevad seisma jäänud toiduained ning riknemise või säilivusaja ületamise korral likvideerib need teavitades sellest elanikku.
 • Elaniku toas ei ole lubatud lahtiselt hoida riknevaid toiduaineid.
 • Diabeeti ja toiduallergiat põdevale elanikule palume sobimatuid toiduaineid mitte tuua.
 • Üldjuhul serveeritakse ja süüakse toitu söögitoas ja selleks ettenähtud kellaaegadel.
 • Üldjuhul prügi ei sorteerita, välja arvatud taarapakendeid, mis kogutakse söögitubade sorteerimiskasti.

Isiklikust ja tellitud post

 • Elaniku posti, sh tellitud ajalehed, ajakirjad ja kirjavahetuse võib suunata Eluringikeskuse aadressile Annemõisa 2, Tartu 50708.

Ravimite ja toidulisandite käitlemine

 • Elanike ravimeid hoitakse Eluringikeskuses selleks ettenähtud lukustatud ruumides ning jagatakse vastavalt hooldusplaanile.
 • Elanikule määratud retseptiravimite hankimine ja jagamine on hooldusplaani osa.
 • Osad käsimüügiravimid on üldhooldusteenuse hinna sees, välja arvatud juhtudel, kui elanik kasutab käsimüügiravimeid korduvalt.
 • Toidulisandite, sh vitamiinide ja mineraalainete hankimine on elaniku või tema lähedase vastutus. Eluringikeskus on valmis neid hoiustama ning elanikule igapäevaselt jagama.

Lubamatud tegevused

 • Eluringikeskuses ja selle territooriumil ei ole lubatud suitsetada. Suitsetada on lubatud ainult selleks ettenähtud ventileeritud ruumis 0-korrusel.
 • Eluringikeskuses ei ole lubatud tarvitada alkoholi ega seda teistele elanike jagada.
 • Eluringikeskusesse ei ole lubatud tuua kääre, nuge või muid terariistu, mille käsitsemisega võib kaasneda enese vigastamise oht.
 • Samuti ei ole lubatud põletada lahtise leegiga küünlaid ning omada tikke või muid
  tulemasinaid.

Eluringikeskusest lahkumine

 • Elanikud võivad Eluringikeskusest lahkuda üksnes kokkuleppel personaliga teatades mineku ja tagasituleku aja.
 •  Transporditeenuse, näiteks haiglasse, turule, sõbranna juurde jms, hüvitab elanik ise ja see on kohatasu väline kulu.

Kinnitatud
Ines Kerikmäe
juhataja