Üldpõhimõtted ja vastutus

Eluringikeskuse kodukord on kohustuslik käitumisjuhis kõigile Eluringikeskuse elanikele ja nende külalistele Eluringikeskuses viibimisel ajal. Eluringikeskus on kristlik eakate kodu, mille omanikuks on Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. Oma tegevuses lähtume kristlikest väärtustest ja Piibli õpetusest, sealhulgas perekonda ja lähedussuhet puudutavates küsimustes.

Oleme ligimesearmastusest juhinduv, elanikule orienteeritud, kaasaegset keskkonda pakkuv ning põlvkondi ühendav hoolekandeasutus Eestis. Meie missiooniks on toetada eakate soovi elada täisväärtuslikku elu lähtudes terviklikult inimese ihu, hinge ja vaimu vajadustest. Meie juurde elama asunud inimestelt soovime meie väärtuste austamist ja nendest lähtumist.

Keskuses viibiv elanik ja tema külaline austab kõigi elanike privaatsust, suhtleb sõbralikult ja  heatahtlikult ning arvestab igapäevaste
toimingute juures alati keskuses viibijate heaoluga. 

Päevakava
Eluringikeskuse päevakava raamistavad toidukorrad, mille vahelisele ajale on planeeritud vabaaja ja hooldus- ja õendusplaani täitmisega seotud tegevused ning puhkus.

Eluringikeskuse toidukordade ajad on järgmised:

 • hommikusöök 8.30 – 9.30
 • lõunasöök 12.30 – 13.30
 • õhtusöök 18.00 – 19.00

Soovitatav külastusaeg Eluringikeskuses on kõikidel päevadel kell 13.00 – 18.00.
Külastamissoovist palume ette teatada administraatori telefoni 5699 1118.
Palume külastamisel arvestada keskuse päevakavaga. Eluringikeskuses on öörahu kell 22.00 – 06.00.

Üldruumide ja õueala kasutamine

 • Eluringikeskuse elanikud võivad viibida isiklikus toas, keskuse üldruumides ja sisehoovis.
 • Elaniku tuba ei lukustata, samuti on elanikul ligipääs on kõikidesse üldruumidesse ööpäevaringselt.
 • Elanik võib teise elaniku tuppa siseneda ainult selle nõusolekul.
 • Elaniku lähedased ja tema külalised võivad viibida Eluringikeskuse üldruumides, kuid kahekohalises toas vaid teise elaniku nõusolekul.
 • Lubatud on kasutada söögitubade kööke, lähtudes seejuures hügieeninõuetest ja köögikasutamise heast tavast.
 • Valju muusika või teleprogrammi kuulamisel kasutab elanik kõrvaklappe.
 • Eluringikeskuse siseruumides kannab elanik sisejalanõusid, külaline kilesusse.
 • Eluringikeskuses viibides jätavad külalised oma üleriided garderoobi.
 • Aiatööd, sh lillede istutamine ja kasvuhoones toimetamine on võimalik ainult personali juhendamisel.

Ühisvara hoidmine

 • Elanikud ja nende külalised suhtuvad Eluringikeskuse ühisvarasse heaperemehelikult, säästlikult, eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult.
 • Tuleohtusnõuete täitmine on Eluringikeskuses kohustuslik. Õnnetuse korral tuleb koheselt teavitada personali.
 • Tubades paiknevat abikutsesüsteem palume elanikul kasutada eesmärgipäraselt ja vajadusest lähtuvalt.

Isiklike asjade hoidmine

 • Iga elanik vastutab oma isiklike asjade hoidmise ja hoiustamise eest.
 • Eluringikeskusesse toodud isiklikud asjad tuleb kanda lepingu sõlmimisel kaasavõetavate isiklike asjade nimekirja ning asjad markeerida elaniku nimega.
 • Eluringikeskuses ei ole võimalik hoiustada elanike väärtasju.

Isiklike toiduainete säilitamine

 • Elanike isiklikud toiduained söögitoa külmkapis tuleb märgistada, varustada toomiskuupäevaga ning teavitada sellest juhendajaid.
 • Eluringikeskuse personal vaatab korra nädalas üle külmkapis olevad seisma jäänud toiduained ning riknemise või säilivusaja ületamise korral likvideerib need teavitades sellest elanikku.
 • Elaniku toas ei ole lubatud lahtiselt hoida toatemperatuuril riknevaid toiduaineid.
 • Diabeeti ja toiduallergiat põdevale elanikule palume sobimatuid toiduaineid mitte tuua.
 • Üldjuhul serveeritakse ja süüakse toitu söögitoas ja selleks ettenähtud kellaaegadel.

Isiklik ja tellitud post

 • Elaniku posti, sh tellitud ajalehed, ajakirjad ja kirjavahetuse võib suunata Eluringikeskuse aadressile Annemõisa 2, Tartu 50708.

Ravimite ja toidulisandite käitlemine

 • Elanike ravimeid hoitakse Eluringikeskuses selleks ettenähtud lukustatud ruumides ning jagatakse vastavalt hooldus- ja õendusplaanile.
 • Elanikule määratud retseptiravimite hankimine ja jagamine on õendusplaani osa.
 • Osad käsimüügiravimid on üldhooldusteenuse hinna sees, välja arvatud juhtudel, kui elanik kasutab käsimüügiravimeid korduvalt.
 • Toidulisandite, sh vitamiinide ja mineraalainete hankimine on elaniku või tema lähedase vastutus. Eluringikeskus on valmis neid hoiustama ning elanikule igapäevaselt jagama.

Lubamatud tegevused

 • Eluringikeskuses ja selle territooriumil ei ole lubatud suitsetada. Suitsetada on lubatud ainult selleks ettenähtud ventileeritud ruumis 0-korrusel.
 • Eluringikeskuses ei ole lubatud tarvitada alkoholi ega seda teistele elanikele jagada.
 • Eluringikeskusesse ei ole lubatud tuua kääre, nuge või muid terariistu, mille käsitsemisega võib kaasneda enese vigastamise oht.
 • Samuti ei ole lubatud põletada lahtise leegiga küünlaid ning omada tikke või muid tulemasinaid.

Eluringikeskusest lahkumine

 • Elanikud võivad Eluringikeskusest lahkuda üksnes kokkuleppel personaliga teatades mineku ja tagasituleku aja.
 • Transporditeenuse, näiteks haiglasse, turule, sõbranna juurde jms, hüvitab elanik ise ja see on kohatasu väline kulu.

Kinnitatud
Ines Kerikmäe
juhataja