TARTU ELURINGIKESKUS OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
(kehtivad alates 01.10.2022)

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi põhimõtted) sätestavad põhimõtted, mille alusel töötleb Tartu Eluringikeskus OÜ, registrikood 16081006, asukoht Annemõisa 2, 50708 Tartu) isikuandmeid. Tartu Eluringikeskus OÜ (edaspidi Eluringikeskus) töötleb isikuandmeid, millised Eluringikeskus saab andmesubjektidelt Eluringikeskuse poolt ööpäevaringse üldhooldusteenuse pakkumisega seoses. Andmesubjektid annavad nõusoleku Eluringikeskusele isikuandmete töötlemiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
1.2. Eluringikeskus isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alljärgnevad:
 1.2.1. seaduslikkuse ja õigluse põhimõte – isikuandmete töötlemine toimub vaid seaduslikul alusel ja õiglaselt;
 1.2.2. eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmete töötlemine toimub üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning isikuandmeid ei töödelda viisil, mis ei ole määratletud andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas. Isikuandmeid töödeldakse muudel eesmärkidel üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
 1.2.3. minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 1.2.4. andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed on õiged, ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
 1.2.5. individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti teavitatakse tema kohta kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta kogutud andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist;
 1.2.6. turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse vajalikke turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

2. ANDMESUBJEKT JA ISIKUANDMETE LIIGID
2.1. Andmesubjektideks on Eluringikeskuse poolt ööpäevaringset üldhooldusteenust saavad Elanikud ning nende kaasülalpidajad ja kontaktisikud.
2.2. Eluringikeskus töötleb eelkõige alljärgnevaid isikuandmeid:
 2.2.1. isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed;
 2.2.2. kontaktandmed, nt aadress, e-post, telefon jms;
 2.2.3. teave ööpäevaringset üldhooldusteenust saava isiku terviseseisundi ja toimetuleku kohta, mis mõjutab isiku igapäevast hakkamasaamist ja üldhooldusteenuse osutamist.
2.3. Lisaks eelnimetatule töötleb Eluringikeskus Annemõisa 2, Tartu hoone välisseinale ja siseruumi paigaldatud turvakaamerate salvestisi. Turvakaamerate salvestiste kasutamine on reguleeritud Eluringikeskuse hoones jälgimisseadmete kasutamise korraga. Eluringikeskuse hoones jälgimisseadmete kasutamise kord on kättesaadav Eluringikeskuse asukohas.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
3.1. Eluringikeskus töötleb isikuandmeid ainult enda õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning ainult ulatuses, mis on nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Tegevuseks, mille kaudu Eluringikeskus oma eesmärke teostab ja mille käigus isikuandmeid töötleb, on ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamine.
3.2. Seadustest tulenevalt töötleb Eluringikeskus isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:
 3.2.1. raamatupidamise, auditeerimise jms ärialase kohustuse täitmine;
 3.2.2. vastavatele pädevatele asutustele seaduslike taotluste alusel isikuandmete edastamine.

4. ISIKUANDMETE SAAMISE ALLIKAD JA ALUSED
4.1. Isikuandmete allikaks on andmesubjekti poolt esitatav teave ning kolmandatelt isikutelt saadav teave.
4.2. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti poolt sõlmitud ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise leping. Isikuandmete töötlemise aluseks võib olla ka andmesubjekti muu algatus (s.h taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue) või muu pöördumine Eluringikeskuse poole.

5. KOLMANDAD ISIKUD, KELLELE ELURINGIKESKUS ISIKUANDMEID VÕIB EDASTADA
5.1. Eluringikeskus võib edastada isikuandmeid mh järgmistele isikutele:
 5.1.1. volitatud töötlejad, sh isikud, kes on seotud Eluringikeskusega sõlmitud lepingute täitmisega või Eluringikeskusele teenuste osutamisega (sh makse-, side-, õigusabi- ja/või IT-teenuste osutaja jm);
 5.1.2. ametiasutused (sh õiguskaitseorganid jm);
 5.1.3. kohtud, vahekohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notaribürood, audiitorid nendele antud õiguste piires;
 5.1.4. krediidi- ja finantsasutused;
 5.1.5. erinevaid registreid pidavad kolmandad isikud (nt maksehäireregistrid, krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid, väärtpaberiregistrid ja muud registrid, milles hoitakse isikuandmeid).
5.2. Isikuandmetele üleminek on võimalik õigusjärgluse korral juriidilise ühinemise või ettevõtte ülemineku korral, mil seadusest tulenevalt loetakse kõik õigused ja kohustused õigusjärglasele üleläinuks.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
6.1. Andmesubjektil on seoses teda puudutavate isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:
 6.1.1. saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta;
 6.1.2. taotleda oma isikuandmete parandamist, täiendamist või muutmist, kui isikuandmed on ebaõiged;
 6.1.3. esitada vastuväited oma isikuandmete töötlemise osas ja/või kaebusi andmekaitseasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn, info@aki.ee) või kohtule, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.
6.2. Eluringikeskus väljastab võimalusel andmed ja/või teabe isikuandmete kohta andmesubjekti soovitud viisil ja kujul või teavitab andmesubjekti tema taotluse rahuldamata jätmisest hiljemalt ühe kuu jooksul.
6.3. Andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Isikuandmeid säilitatakse kuni andmesubjekti ja Eluringikeskuse vahel sõlmitud ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise lepingu lõppemiseni.
6.4. Andmesubjektiga samad õigused on ka kolmandal isikul, kelle isikuandmed on Eluringikeskusele andmesubjekti poolt avaldatud.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
7.1. Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik. Isikuandmete säilitamistähtaeg põhineb Eluringikeskuse ja andmesubjekti vahel sõlmitud ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise lepingu tingimustel, Eluringikeskus õigustatud huvil või kohalduval õigusel.
7.2. Eluringikeskus säilitab isikuandmeid järgmiselt:
 7.2.1. Raamatupidamise dokumente 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, tulenevalt õigusaktide nõudest;
 7.2.2. Lepingutest tulenevaid isikuandmeid 10 aastat alates lepingu lõppemisest.

8. KONTAKTANDMED
8.1. Andmesubjektid võivad seoses Eluringikeskuse poolt nende isikuandmete töötlemisega võtta Eluringikeskusega ühendust järgmistel kontaktidel: Tartu Eluringikeskus OÜ, registrikood 16081006, asukoht Annemõisa 2, 50708 Tartu, e-post: info@eluring.ee.

9. PÕHIMÕTETE KÄTTESAADAVUS JA MUUTMINE
9.1. Põhimõtted on kättesaadavad Eluringikeskuse asukohas.
9.2. Eluringikeskusel on õigus põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega.